تشکل انجمن اسلامی

ورود آقایان ممنوع

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: همایش
موضوع: فرهنگی
مخاطبان بالقوه: 1446
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: آمفی تاتر