انجمن علمی برق

اردوی بازدید علمی انجمن برق از نیروگاه طالقان

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: بازدید
موضوع: علمی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: طالقان