انجمن علمی مکانیک

بازدید از شرکت ایرالکو (آلومینیوم سازی اراک)

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: بازدید
موضوع: علمی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: شرکت آلومینیوم سازی اراک
معرفی:

سرویس در ساعت 8:30 صبح شامل 16 نفر دانشجو شروع به حرکت به سمت اراک کرده و در ساعت 10:30 وارد ایرالکو شد. پذیرایی از دانشجویان در سرویس صورت گرفت.

به مدت 15 دقیقه به تماشای فیلم معرفی شرکت آلومینیوم سازی پرداخته شد. سپس  دقایقی در نمایشگاه تولیدات و محصولات ایرالکو گذرانده شد.

در ادامه بازدید از کارگاه های "احیاء"  "شمش ریزی"  و "ریخته گری"  به همراهی مهندس فرجی صورت گرفته و توضیخاتی برای دانشجویان ارایه شد.

ناهار در کانتین شرکت صرف شد و سرویس راس ساعت 13 به سمت دانشگاه حرکت کرد.