مدیریت فرهنگی و اجتماعی
نشریه سروش اندیشه
خبر : موضوع: ‌ فرهنگی
نشست هم اندیشی نشریه های سروش، مهتاب اندیشه

دانشگاه به عنوان نمودی از جامعه ی فرهیخته با مقیاس کوچکتر است و دانشجویان به عنوان اعضای این جامعه از عناصر تاثیرگذار جامعه  
تلقی می شوند. بنابراین آگاهی دانشجویان و مشارکت آنان الزمه رشد و تعالی را میسر می سازد. هدف نشریات دانشجویی افزایش آگاهی  
جامعه دانشجویی و دانشگاهیان با رعایت موازین قانونی و حفظ مصالح جامعه می باشد و تامین زمینه های مشارکت دانشجویان در نشریات  
دانشجویی، زمینه سازی تولید علم در محیط دانشگاه و حوزه فرهنگی تقویت روحیه آزاد اندیشی مساله شناسی در فعالیت های  
فرهنگی)نیازها و معضالت( و ارتقای نقش اخالقی دانشجویان می باشد. بدین منظور در راستای تقویت روحیه مشارکت دانشجویان و تحقق  
اهداف مذکور مدیران مسئول نشریات دانشجویی سروش اندیشه و مهتاب اندیشه، به برگزاری نشست هم اندیشی و تبادل نظر پرداختند.  
ضمن مطرح نمودن برخی ایده ها و قالب کلی نشریات برای انتشار زمینه و فضای بحث و گفت وگوی دانشجویی فراهم شد. موضوعاتی نظیر  
نیاز جامعه به دانشجوی آگاه، مشارکت و همفکری دانشجویان در عرصه فعالیت های دانشگاهی و اجتماعی، مشکالت و مسائل جامعه و
نگرش و راهکارهای دانشجویی و... مطرح شد. این نشست روز سه شنبه، سیزدهم مهرماه 59 در دانشکده برق دانشگاه تفرش با حضور  
جمعی از دانشجویان محترم برگزار شد. متمایل نمودن دانشجویان تفرش به اندیشیدن و مشارکت در فعالیت فرهنگی-دانشجویی خصوصا  
در حوزه نشریات از اهم اهداف برگزاری این نشست بود.