مدیریت فرهنگی و اجتماعی
کانون فرهنگی اجتماعی و هنری کانون
خبر : موضوع: ‌ فرهنگی
نتیجه انتخابات دبیر شورای هماهنگی کانونها

در تاریخ 94/08/05 انتخابات دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری با حضور تمامی واجدین شرایط برگزار گردید، که نتایج آن به شرح ذیل اعلام می گردد .