کانون فرهنگی اجتماعی و هنری کانون

انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: دیگر
موضوع: خبری
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: نامشخص
معرفی:

انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در تاریخ 95/12/16 از ساعت 11:00 الی  12:30 در اداره فعالیت های اجتماعی و فرهنگی واقع در ساختمان شهید احمدی روشن برگزار گردید.