مدیریت فرهنگی و اجتماعی
انجمن علمی انجمنها
خبر : موضوع: ‌ فرهنگی
بازارچه خیریه امید

بازارچه خیریه امید به نفع کودکان بی سرپرست و ایتام تحت پوشش بهزیستی شهرستان تفرش توسط تعدادی از کانونها و انجمن های علمی با همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده تفرش 16 لغایت 18 اسفندماه به مدت سه روز در محل نمایشگاه های دایمی دانشگاه تفرش برپاشد.

این بازارچه که متشکل از غرفه های متنوعی از جمله غرفه خوراکی ها، سرگرمی و نقاشی کودکان جهت فروش نقاشی هابود با استقبال کم نظیر دانشگاهیان مواجه گردید.