مدیریت فرهنگی و اجتماعی
انجمن علمی انجمنها
خبر : موضوع: ‌ علمی
انتخابات انجمنهای علمی

انتخابات انجمنهای علمی روز سه شنبه مورخ 1394/8/5 در صحن دانشکده علوم برگزار می گردد.