مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و فعالیتهای علمی (انجمنها)

برگزاری جشنواره داخلی حرکت در دانشگاه

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: جشنواره
موضوع: علمی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: نامشخص