مدیریت فرهنگی و اجتماعی

اردوی بازدید از نمایشگاه کتاب - جمعه ۲۱ اردیبهشت ۹۷

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: اردو
موضوع: فرهنگی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: نامشخص