مدیریت فرهنگی و اجتماعی

کارگاه امر به معروف و نهی از منکر

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: کارگاه
موضوع: فرهنگی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: نامشخص