مدیریت فرهنگی و اجتماعی
پایگاه رسمی نشریه‌ها
  تازه‌ترین برنامه‌ها
  هیچ برنامه‌ای به شکل عمومی منتشر نشده است.
  تازه‌ترین خبرها
  نشست هم اندیشی نشریه های سروش، مهتاب اندیشه
  3 سال پیش فرهنگی
  دانشگاه به عنوان نمودی از جامعه ی فرهیخته با مقیاس کوچکتر است و دانشجویان به عنوان اعضای این جامعه از عناصر تاثیرگذار جامعه   تلقی می شوند. بناب…